• Katstraat 15 - 9340 Lede
  • (+32) (0)499 24 54 36
  • info@bijeva.be
  • Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644 - BIC GEBABEBB       KBO 0885.644.048 - RPR Dendermonde

Hoe Online Doneren zodat uw volledig bedrag bij het goed doel terecht komt?

Wij kunnen niet iedereen helpen. Maar iedereen kan ons helpen veel mensen te helpen!

Geld is nodig voor: de uitvoering van de ondersteuning die wij geven aan de kinderen en gezinnen, spel- en knutselmateriaal in onze educacontainer en op onze vakanties, werkingskosten educacontainer (energie voor licht, verwarming, fris houden, computers te laten werken)

... zonder centen
zal het leveren van voeding, kleren en speelgoedberen
snel stagneren
bij doneren
van kleine bedragen
hoor je ons niet klagen ...

buitenhuisvakantie


Door eens met het hoofd te voelen en het hart te denken hebben we werkelijk iets te geven, niet alleen een financiële gift maar ook iets van onszelf. Op deze manier is vrijgevigheid een houding van mededogen.

U wil als donateur dat uw centen 100% terechtkomen bij diegene aan wie u ze schonk en dat die ze 100% uitgeeft aan het goed doel waarvoor u gaf.
DONEER zonder dat onderweg euro's van uw gift verdwijnen in de business van bedrijven die online betaaldiensten aanbieden en dus niet naar het goede doel gaan

Dat kan u met een kleine moeite in actie brengen via PC bankieren en mobiel bankieren van uw eigen vertrouwde bank. Heel veilig toch om uw gift over te schrijven , naar IBAN: BE55 0015 0850 9644 / BIC GEBABEBB t.n.v. BiJeVa vzw, Katstraat 15 - 9340 Lede, 0032 België.
Bovendien wordt het volledige bedrag van uw gift direct afgeschreven en overgemaakt naar de bankrekening van BiJeVa vzw. Er gaan van uw gift geen kosten af naar tussen partijen: eenmalige instapkosten en maandelijkse kosten betaalaanbieder + transactiekosten voor de aangeboden betaalmogelijkheid (Visa/Mastercard/Bancontact/MrCash/...)

Noteer dus IBAN: BE55 0015 0850 9644 / BIC GEBABEBB t.n.v. BiJeVa vzw, Katstraat 15 - 9340 Lede. Surf naar de internetbankieren site van uw bank, door hieronder op het logo van uw bank te klikken! Een kleine moeite voor een schenking die 100% veilig verloopt!

En uw centen worden 100% uitgegeven aan het goed doel waarvoor u gaf, want BiJeVa vzw pot geen geld van donateurs op in een continuïteitsreserve. Haar continuïteitsreserve is uitsluitend samengesteld met geld van sponsoren en nagefinancierde subsidie. In onze gedragscode is vastgelegd dat de continuïteitsreserve niet meer mag bedragen dan 2 x het gemiddeld werkingsbedrag van de afgelopen 2 laatste werkingsjaren. Bij overschrijding dient het bedrag een bestemming te krijgen in de begroting van het daarop volgend werkingsjaar!

Wij zijn een erkend goed doel en reiken uit waarmee schenkers van minstens 40 euro per kalenderjaar aanspraak kunnen maken op 45% belastingvermindering v/h bedrag v/d gift.

buitenhuisvakantie

Nul euro verdwijnt in de business van bedrijven die online betaaldiensten aanbieden

Door uitsluitend het online bankpakket PC bankieren en mobiel bankieren van uw eigen vertrouwde bank te gebruiken om uw gift over te schrijven komt al het geld van uw gift bij BiJeVa vzw. Nul euro verdwijnt in de business van bedrijven die online betaaldiensten aanbieden. Omdat u als donateur enkel inlogt in een reeds voor u vertrouwde bijzonder veilige en overzichtelijke internetomgeving van uw bank wordt de gift direct afgeschreven en overgemaakt naar de bankrekening van BiJeVa vzw met een transactie beveiliging, welke niet toegankelijk is voor een derde (tussen)partij die anders de online betaaldienst regelt. Er is geen tussenpartij die uw bankkaartgegevens opslaat en/of kan zien zodat als hun beveiligde site toch gehackt wordt de dief uw financiële informatie niet kan vinden. Wordt de internetomgeving van uw bank gehackt dan zal de bank u altijd vergoeden!buitenhuisvakantie

Er kan nog meer achterblijven in de business van commerciële partijen

Bij de grote goede doelen gaat in het beste geval 30% van uw donatie direct op aan de kosten die het goede doel maakt door de diensten in te huren van commerciële wervingsbedrijven. Vaak meer!
Omdat grote doelen dankzij hun naamsbekendheid meer nalatenschappen en andere inkomsten (o.a. venture philanthropy) waar geen werving voor nodig was (gratis geld) krijgen die creatief in de weging worden meegenomen, is hun norm waarmee aangegeven wordt hoeveel procent de kosten van fondsenwerving bedragen t.o.v. de inkomsten ervan, helemaal niet informatief. Die norm zegt helemaal niets en kan zelfs weerzinwekkende businesscases doen ontstaan. Het zou correcter zijn bij het professionaliseren van het gesteunde doel om het winstgevend te maken te kaderen in het commercialiseren van de sociale economie door investeerders in liefdadigheid. We hebben daar op zich niets op tegen. We vinden alleen dat de zaken duidelijker verteld moeten worden. Zodat het niet meer misleidend is voor degenen die denken dat hun geld goed terechtkomt. Zeker wanneer zij eenmalig het goede doel willen steunen.buitenhuisvakantie

Om verwarring en veel erger misleiding te vermijden

De donateur die zeker wil zijn dat zijn geld 99% ten goede komt aan het goede doel attenderen we graag op wat volgt.
BiJeVa vzw betaalt geen salarissen, geen contributies aan portals en wervingsbedrijven die geld inzamelen of services daartoe verlenen voor goede doelen, bezit geen aandelen pakketten of bedrijfspanden, huurt geen kantoorruimte, schreeuwt niet om uw geld met TV / radio spots, gesponsorde programma’s op TV, met call centers, dure direct mailacties en ga maar door met kostenvreters. Geld van de schenkers dat dus niet bij de doelstelling komt, maar in de business.Alle mensen willen we alvast heel hartelijk bedanken voor hun steun aan ons.
Helaas kunnen we geen bedankbrief sturen als uw adresgegevens niet op ons afschrift staan vermeld. De banken geven dit namelijk niet altijd door. U kunt hierover ook altijd telefonisch contact (0499 24 54 36) met onze bezielster opnemen.

Bedrijven kunnen ons steunen met een sponsorschap. Doordat de onderneming reclame verkrijgt (op: de website, BiJeVa-Mobiel, vakantiefolders...) naar aanleiding van de sponsoring, kan deze als kost volledig worden afgetrokken in de boekhouding van de vennootschap/onderneming.Fiscale informatie over giften in geld

Voor individuele personen is er een belastingvermindering voorzien voor giften in geld ten bedrage van minimaal 40 euro per kalenderjaar. De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag, voor zover er voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag per belastbaar kalenderjaar niet meer bedragen dan 10% van het totale netto-inkomen van de belastingplichtige, noch meer bedragen dan 380.550 euro (voor aanslagjaar 2015)
  • De gift moet blijken uit een kwijtschrift van de vzw BiJeVa. Daartoe ontvangt de schenker een fiscaal attest in het eerste kwartaal van het jaar volgend op het jaar waarin hij/zij zijn/haar gift overmaakte.

Voor vennootschappen wordt de schenking beschouwd als een niet-aftrekbare kost maar zijn de giften daarentegen een niet-belastbaar bestanddeel in de vennootschapsbelasting, voor zover er voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • Het totale aftrekbare bedrag aan giften mag niet hoger zijn dan 5% van de netto-winst, en is daarenboven beperkt tot een absoluut maximum van 500.000 euro (aanslagjaar 2015)
  • De gift moet blijken uit een kwijtschrift van de vzw BiJeVa. Daartoe ontvangt de vennootschap een fiscaal attest in het eerste kwartaal van het jaar volgend op het jaar waarin de vennootschap haar gift overmaakte.
  • Bij gebreke van een positief resultaat, en de giften bijgevolg niet kunnen worden afgetrokken, zijn ze evenwel niet overdraagbaar naar een volgend belastbaar tijdperk / kalenderjaar.

Om het fiscaal voordeel te verkrijgen kan er volgens de wet geen enkele tegenprestatie van de vzw BiJeVa worden gevraagd.

Meer duidelijkheid over de belastingvermindering voor giften