• Katstraat 15 - 9340 Lede
 • (+32) (0)499 24 54 36
 • info@bijeva.be
 • Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644 - BIC GEBABEBB       KBO 0885.644.048 - RPR Dendermonde
In Home, Free Willy

Vrijwillig(st)er

Vrijwilligerswerk = Vrij Willig Werken maar niet vrijblijvend

Wat houdt dat in?

Het gaat om ‘onbetaald, onverplicht werk in enig georganiseerd verband voor anderen of de samenleving waarbij de vrijwillig(st)er vanuit zichzelf gemotiveerd is om die bijdragen te leveren.’

Vrijwilligersinzet ... zich vrijwillig, onbezoldigd en belangeloos voor anderen inzetten. In tijden van maakbaarheid, meetbaarheid en materiële oriëntatie moet dat gedoseerd , laagdrempelig en gericht op de behoeftes van vrijwillig(st)ers kunnen! Die behoeftes zijn hun netwerk uit te breiden, status, zelfontplooiing en plezier. Zij beschouwen dit als een soort 'winst' die te behalen valt.

 

BiJeVa kiest bewust voor vrijwilligers met een vrijwilligersengagement vanuit medeverantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. In het bijzonder voor het (blijven) erbij horen van medemensen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben.

BiJeVa vrijwilliger

Bij BiJeVa vzw kan je slim aan vrijwilligerswerk doen. Je kan je geheel vrij en kortstondig sociaal inzetten als logistiek medewerk(st)er of begeleid(st)er tijdens de vakantiewerking. Het gaat voor de begeleiding in de eerste plaats om vanuit kennis van de leefwereld van de deelnemers en op basis van gelijkwaardigheid gedurende vijf dagen samen plezier maken, op vakantie gaan, samen spelen, ... ondersteund door een actief betrokken logistieke ploeg die instaat voor de bereiding van maaltijden, bedeling van tussendoortjes, dranken en speelmateriaal, alsook E.H.B.O..

Bovendien is het uitdagend want de erkenning van je competenties is bij BiJeVa gebaseerd op een erkenning door je omgeving ( de kinderen en de andere leden van de vrijwilligersomkadering).

We zijn op zoek naar:Voor de activiteiten in onze educcontainer zoeken we begeleid(st)ersVoor onze activiteiten van persoonlijke ondersteuning zoeken we klusjesmannen en klusjesvrouwen die graag voor een ander in nood de handen uit de mouwen steken. De klussers springen in de bres voor de gezinnen aan wie Anny persoonlijke ondersteuning geeft. Zij bekijkt de noodzaak en hoe dringend de situatie is en neemt dan contact op met de klusser(s). Het betreft kleine herstellingen of klein onderhoud voor gezinnen met een te kleine portemonnee in de lokale regio's Leiestreek; Vlaamse Ardennen; Scheldeland; Brabantse Kouters en Pajottenland. Hoe meer vrijwillige klussers er zijn, hoe kortstondiger elke klusser zich kan inzetten voor het project 'BiJeva'. De klusser dient over eigen vervoer te beschikken, ontvangt een km-vergoeding per uitgevoerde opdracht en is verzekerd na ondertekening van een afsprakennota.

Allerlei klusjes

De medewerk(st)ers van de BiJeVa klus-, verhuis- en computerdienst voeren allerlei noodzakelijke reparaties uit in en om het huis: van lekkende kranen, herstellen of monteren van een bed tot het vastzetten van stopcontacten en installeren van een computer en randapparatuur. Maar ze helpen ook verhuizen bij uit huiszetting.

Interesse?

Begin met ons een ingevuld inschrijfformulier (bovenaan rechter kolom!) te sturen

Pure bereidwilligheid om iets te doen, staat niet garant voor geschiktheid.

 • Om het aan elkaar matchen van vrijwilligers en beschikbare activiteiten zo goed mogelijk te doen, worden in minimaal 1 gesprek de volgende zaken in een afweging betrokken:
 •  - het onderschrijven van de verenigingsdoelstelling (zie statuten) en de gehanteerde uitgangspunten
 •    bij het werk van BiJeva;
 •  - beschikken over de gezochte kwaliteiten en vaardigheden;
 •  - de bereidheid hebben een 'gevraagde' minimum hoeveelheid tijd en energie te besteden aan
 •    vrijwilligerswerk;
 •  - betrokken zijn voor het betreffende vrijwilligerswerk;
 •  - de bereidheid hebben tot deelname aan werkoverleg;
 •  - de bereidheid hebben tot opvolgen v/d online briefing en in voorkomend geval uitvoeren wat daarin
 •    wordt gevraagd;
 •  - de bereidheid hebben tot scholing en bijscholing;
 •  - openstaan voor alle effecten van het eigen handelen en dat zo nodig te verbeteren;
 •  - ten minste de minimumleeftijd van 18 jaar hebben bij aktiviteiten in ons programma 'Persoonlijke
 •     ondersteuning in het thuismilieu van de deelnemer
 •  - capabel en bereid zijn een verklaring omtrent het gedrag te overleggen.
 • Er wordt een afsprakennota tussen BiJeVa vzw en de vrijwilliger opgemaakt.

 •  
 • Vrijwilligerswerk doe(t) je goed! Kortstondig doen wat je leuk vindt én doen waar je goed in bent. Vaak gaat dat samen. Daar krijg je voor lang energie van !
  Als gevolg van je engagement krijg je er waardevolle vaardigheden voor terug:
  - zelf organiseren
  - zelf conflicten oplossen
  - leren samenwerken
  - afspraken maken en nakomen
  - initiatief nemen en een gezonde dosis zelfvertrouwen kweken
  - ontdekken waar je goed in bent en wat je minder ligt.
  Het zijn ervaringen die scholen moeilijk kunnen meegeven!

  Bij BiJeVa is een belangrijke factor dat je er als vrijwilliger echt toe doet in het leven van iemand anders!

 •  
 • Regelgeving

  Mag u als werknemer, een vrijwillige activiteit verrichten voor een organisatie?   Voorafgaandelijk aangifte doen door middel van het formulier C45B

  Het vrijwilligerswerk is gebaseerd op vrijwillige inzet maar het vrijwilligersengagement is niet vrijblijvend. Het spreekt voor zich dat er een vertrouwensakkoord moet zijn tussen BiJeVa en de vrijwilliger om een goede samenwerking te kunnen bereiken. De (losse of project) vrijwillig(st)er heeft niet de hoedanigheid van effectief lid van BiJeVa vzw. Tijdens de duur van de prestaties bij BiJeVa, valt hij/zij onder het stelsel vrijwilligerswerk bepaald in een afsprakennota. Bovendien heeft BiJeVa als vzw verplichtingen om te voldoen aan de wetgeving over vrijwilligerswerk. Daarom wordt een afsprakennota ter ondertekening per opdracht voorgelegd waarin cfr. de vrijwilligerswet de organisatiestructuur, de vrijwilligersverzekering, de vergoedingen*, de opdracht, aansprakelijkheid, de geheimhoudingsplicht en aanvullend meerdere wederzijdse rechten en plichten van de vrijwilliger en BiJeVa wordt verduidelijkt waarvan de gedragscode voor begeleid(st)ers inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag onderdeel is. Deze moet onderschreven zijn voordat men concreet aan de slag gaat. Bij het ontbreken van een door BiJeVa vzw en de vrijwilliger gehandtekende afsprakennota is er voor BiJeVa vzw geen sprake van een vrijwilligersengagement.
  De vrijwilliger dient zich te houden aan de volgende algemene beperkingen. De vrijwilliger zal BiJeVa vzw en diens vertegenwoordig(st)ers beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d.:
  - die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan hun initiatieven of daden of handelingen die hij/zij ongeautoriseerd ondernemen of het oneigenlijk gebruik van de naam BiJeVa, haar logo en foto- en videomateriaal.
  - door hun inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden ten gevolge van of gerelateerd aan hun ongeautoriseerd ondernemen of het oneigenlijk gebruik van de naam BiJeVa, haar logo en foto- en videomateriaal..
  De vrijwillig(st)er moet elke belangenvermenging vermijden tussen het werk voor BiJeVa vzw en de deelname aan andere verenigingen of organisaties, al dan niet met winstoogmerk.
  Opdrachten van of gegenereerd via BiJeVa vzw, privé uitvoeren (zelfstandige in bijberoep of diverse inkomsten) is niet toegelaten.
  Het is de vrijwillig(st)er binnen de organisatie BiJeVa vzw en erbuiten zelfs als hij/zij niet meer voor BiJeVa vzw werkt en/of ook bij andere organisaties/verenigingen al dan niet met winstoogmerk werkt, verboden algemeen enige daad of handeling te stellen die de goede naam van BiJeVa vzw zou kunnen schaden of zal schaden. De vrijwillig(st)er zal dus steeds integer handelen.
  Het is de vrijwillig(st)er niet toegelaten in het bijzonder drukwerk of gelijkaardige berichten via welke drager of medium dan ook te verspreiden, vergaderingen te beleggen, propaganda te maken, fondsen te werven, bijdragen te ontvangen, collectes te organiseren of voorwerpen te koop aan te bieden, zich met toeleiding van deelnemers bezig te houden en medewerkers te werven onder de naam en/of ten voordele van BiJeVa vzw, tenzij hij/zij hiertoe de onbetwistbare uitdrukkelijke en gerichte toestemming van BiJeVa vzw heeft bekomen.
  Het is de vrijwillig(st)er binnen de organisatie BiJeVa vzw en erbuiten verboden algemeen enige daad of handeling te stellen die misleidend kan werken. Daartoe behoren o.a. T-shirts, naamkaartjes, briefpapier waarop de naam BiJeVa en/of het logo van de vereniging en/of vrijwilliger van/bij BiJeVa staat vermeld. De vrijwilliger dient bij het aangeven of spreken over zijn vrijwilligerwerk voor BiJeVa er steeds bij te vermelden dit te doen als losse vrijwilliger.
  In voorkomend geval van imagoschade zal BiJeVa vzw zich beroepen op haar rechten om schadeloosstelling te bekomen en verdere waarde vernietiging te voorkomen.

  Maar veel wordt verwacht van correcte manieren en goed overleg.

  *De vergoeding is erop gericht de financiële inspanningen die de vrijwilligers doen te beperken en hen bovendien in hun engagement te stimuleren. En aangezien het geen loon betreft, moet de vrijwilliger de vergoedingen niet aangeven aan de belastingen.

  Aankondigingen BiJeVa

 • Thema Kleuren:
 • Achtergrond Beelden:
 • BiJeVa
  Onafhankelijke/Autonome
  vrijwilligersvereniging
 •  
 • Activiteiten:
 • 2 Buitenhuisvakanties
 • Daguitstappen
 • Mobiel Rap Op Stap Advies
 • Sinterklaas- / Kerstfeest
 •  
 • Doorlopende activiteit
 • Ondersteuning
                    in thuismilieu